romodrom
logo
Sociálne aktivizačná služba :: Cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a výskytom sociálne patologických javov (nezamestnanosť, zadĺženosť, záškoláctvo...). Prácu budú vykonávať dvaja skúsení pracovníci priamo v osade. Poslaním aktivizačnej služby je pomáhať prostredníctvom poradenstva, sprostredkovania kontaktov s úradmi, a predovšetkým motivácie rodín, aby sa aktívne podieľali na riešení svojej situácie.