logo
Nízkoprahový klub :: Poslaním nízkoprahového zariadenia je pomôcť deťom a dospievajúcim, ktorí sa ocitli v obtiažnych životných situáciách. Náplňou služby je nadväzovať kontakt, poskytovať informácie, sociálne poradenstvo, terapeutické programy. Cieľom je minimalizovať ohrozenie detí sociálne patologickými javmi, motivovať ich k zmysluplnému tráveniu voľného času a k zdravému životnému štýlu. Deti získajú aktívnejší prístup k riešeniu životných situácií.